Facebook NGIF

Vedtægter

 

§ 1

Foreningens navn er: ”Aktivitetsforeningen af 1989”, som består af NGIF Gymnastik- & Atletikafdelingen, Nyborg GIF Fodbold , Nyborg GIF Håndbold, NGIF Bordtennis. I daglig tale kaldt NGIF Koncertudvalg. Foreningen er stiftet den 26. august 1989 og har hjemsted i Nyborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved forskellige aktiviteter at være økonomisk støtteforening til fordel for Nyborg Gymnastik- og Idrætsforenings afdelinger (Fodbold, Håndbold, Bordtennis og Gymnastik- og atletik).
Ændring i det kriterie, hvortil der ydes støtte, afgøres ved almindelig stemmeflerhed i bestyrelsen. Dog skal 75% af de fremmødte og minimum 6 personer stemme for ændringen. 

§ 3

Foreningens bestyrelse består af 10 personer. Bestyrelsen vælger selv ud af sin midte:

 • Formand for 2 år
 • Kasserer for 2 år
 • 8 Bestyrelsesmedlemmer

 Formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Kassereren samt
4 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Der kan ikke være 2 medlemmer fra samme afdeling på valg samme år.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller formanden subsiært kassereren og mindst et bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Valgene gælder altid fra 1. April og 2 år frem.


§ 4

Der holdes ikke generalforsamling, men et konstituerende møde hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden skal mindst indeholde:

 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg i henhold til prg. 3
 • Eventuel

De respektive afdelingers bestyrelser vil hvert år få tilsendt et årsregnskab.
Foreningens regnskabsår: 1. Januar til 31. December.
 

§ 5

Bestyrelsen bestemmer suverænt over foreningens formue. Foreningen hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser. 

Overskud ved koncerter med momsfritagelse fordeles efter nedenstående nøgle og udbetales efter regnskabet for koncerterne er færdiggjort.

Eventuelle underskud med momsfritagelse hæfter NGIF Koncertudvalg for ene og alene. Anden udlodning forledes ligeledes efter nedenstående nøgle.

 • Bordtennisafdelingen    14%
 • Håndboldafdelingen    45%
 • Fodboldafdeling   20%
 • Gymnastik- & Atletikafdelingen  21%

 

§ 6

Optagelse af nye foreninger afgøres af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed og i henhold til gældende regulativ. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog skal 75% af de fremmødte og minimum 6 personer stemme for optagelsen.

Som nye foreninger optages kun afdelinger af NGIF. Taler særlige vilkår for optagelse af andre foreninger, kan dette dog imødekommes.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske i forbindelse med regnskabsårets udløb og endelig afregning vil ske I forbindelse hermed. Eventuelt underskud indbetales kontant.

Hvis en forening ikke overholder de indgåede aftaler, herunder stiller mandskab til rådighed for arrangementerne, eller på anden måde virker til skade for NGIF Koncertudvalg arrangementer, er NGIF Koncertudvalg berettiget til at ændre den i prg. 5 nævnte fordelingsnøgle (14%-45%-20%-21%), eller - i grove eller gentagne tilfælde – at ekskludere foreningen. Foreningen har en frist på 14 dage til at komme med indsigelser, hvorefter NGIF Koncertudvalgs bestyrelse træffer sin endelig afgørelse.

Ved opløsning af foreningen tilfalder formuen de tilsluttede afdelinger efter fordelingsnøglen, jævnfør prg. 5. (14%-45%-20%-21%).

Vedtaget 26.8.1989, ændret 8.3.1996, 22.3.1997, 23.9.2002, 18.03.2005, 24.10.2007, 07.03.2008,17.12.2009, 20.11.2012,12.04.2013 samt 24.3.2017.

 

Regulativ for optagelse af nye foreninger i NGIF KONCERTUDVALG

Nye medlemmer skal indbetale indskud.

Indskuddet størrelse opgøres på baggrund af NGIF Koncertudvalgs samlede formue på optagelsestidspunktet – d.v.s.:

 • Indestående i bank, sparekassen og giro
 • Værdien af værdipapirer
 • Materialer tilhørende NGIF Koncertudvalg.
 • Indskuddet skal betales kontant.

Kun ved en enstemmig beslutning i NGIF Koncertudvalgs bestyrelse kan NGIF’s foreningers indskud alternativt ændres til:

 • Kontantbeløbet kan nedsættes til 35% af indskuddet.
 • Restbeløb modregnes i fremtidige udlodninger.

Hvis en nyoptaget NGIF forening benytter den alternative betaling af indskud, og udmelder sig inden det samlede indskud er betalt, udbetales kun det af foreningen maksimale indskudte kontantbeløb på optagelsestidspunktet.

Vedtaget på årsmødet den 26.3.2022